Alert: Content is protected!!
Toggle navigation

Van ngắt cách ly

Thông tin sản phẩm:

Là dạng van cầu, thiết kế theo tiêu chuẩn HTM 2022, HTM 02-01 và NFPA

Một số sản phẩm khác

Hộp van ngắt cách ly khu vực

Hộp van ngắt cách ly khu vực

Thiết kế theo tiêu chuẩn HTM 2022, HTM 02-01
Hộp van khu vực NFPA

Hộp van khu vực NFPA

Đáp ứng tiêu chuẩn NFPA Thiết kế đơn giản, giá thành hợp lý
Hộp van khu vực Medizone

Hộp van khu vực Medizone

Thiết kế theo tiêu chuẩn HTM 2022, HTM 02-01