Alert: Content is protected!!
Toggle navigation

Hệ thống treo dịch truyền gắn trần được thiết kế từ quan điểm chống nhiễm khuẩn và giải phóng không gian sàn trong bệnh viện. Hệ thống khá an toàn so với hệ thống treo dịch truyền thông thường dạng xe đẩy, đồng thời tạo không gian linh động cho việc chăm sóc bệnh nhân.