Alert: Content is protected!!
Toggle navigation

Laminar Airflow Ceiling là hệ thống lọc khí gắn trần sử dụng phin lọc HEPA hoặc ULTRA cho phòng sạch Laminar Air Flow với kích thước lớn, độ sạch ISO 5 / Class 100, ISO 7 / Class 10.000.

Hộp cấp gió treo trần (Laminar Airflow Ceiling)

Hộp cấp gió treo trần (Laminar Airflow Ceiling)

Hộp cấp gió treo trần (Laminar Airflow Ceiling)